Visie

Gemeentelijke Bassischool Everheide is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in een rustige en groene omgeving. De leerlingen komen uit gezinnen met diverse talige en culturele achtergronden. De meeste leerlingen hebben een andere thuistaal dan het Nederlands. We merken de laatste jaren een lichte stijging aan diversiteit in de school en op vlak van kans armoede. De meeste leerlingen komen uit de buurt Evere – Schaarbeek. Een klein gedeelte komt uit de rand rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit hoofdzakelijk gerelateerd aan het woon-werktraject van de ouders.

In het beleid op leerlingenbegeleiding hanteren wij het decretaal kader ‘het zorgcontinuüm’, het referentiekader onderwijskwaliteit en de pijlers van handelingsgericht werken, waar we vooral inzetten op het centraal stellen van de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en hierbij werken vanuit de kwaliteiten van de leerling. Het decreet op leerlingenbegeleiding stelt dat een school beleid voert op de vier begeleidingsdomeinen – leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren, onderwijsloopbaan en preventieve gezondheidszorg – om de preventieve en begeleidende aanpak vorm te geven.

Gezien de instroom van de leerlingen in de school richten we ons in het bijzonder op volgende uitgangspunten.

We bieden een krachtige leeromgeving door sterk in te spelen op verschillen, waarbij we een antwoord bieden op de onderwijsleerbehoeften van onze diverse leerlingen (populatie). Hierbij laten we de leerlingen hun talenten ontdekken en stimuleren we hen om ze verder te ontwikkelen i.f.v. een gerichte oriëntering in hun onderwijsloopbaan.

We zetten expliciet in op een gezonde levensstijl bij de leerlingen en sensibiliseren hierbij de ouders. We besteden naast de fysieke gezondheid ook veel aandacht aan de mentale gezondheid van onze leerlingen zodat ieder kind zich goed in zijn vel kan voelen.

Wij streven om des te meer in te zetten op respect voor de eigenheid van ieder kind, ouder en personeelslid. Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van elke leerling en hen maximale groeikansen te bieden binnen hun totale ontwikkeling, werken we samen met de ouders en de leerling als actieve en evenwaardige partners. We slaan de handen in elkaar om ieder kind zo optimaal mogelijk te begeleiden in zijn groeiproces van in de onthaalklas tot de eerste stap in het secundair onderwijs.

Kortom, als antwoord op de onderwijsbehoeften van de leerlingen zetten we expliciet in op een warme, krachtige en diverse omgeving waarin de leerlingen kunnen doorgroeien tot een uniek persoon in deze moderne en vooruitstrevende samenleving.